با عضویت، به تمام ویدئوها دسترسی خواهید داشت.استخراج 9 لیست از دفترچه انتخاب رشته

شک نداشته باشید مهمترین کار در مراحل انتخاب رشته زمانی است که شما سعی دارید لیست رشته های مد نظر خود را از دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری استخراج کنید.

در این مرحله که اولین مرحله انتخاب رشته صحیح و بی نقص تلقی می شود ضروری است که بر اساس رشته هایی که در دفترچه عنوان شده این کار انجام شود و حتماً باید لیست رشته ها را یادداشت کنید و نه اینکه در دفترچه مشخص نمایید.

با بسته راهنمای انتخاب رشته کنکور مرحله به مرحله برای انتخاب رشته همراه شما هستیم، برای مشاهده ویدئوها بسته راهنما را تهیه کنید.